Ślady wojny (część II)

16 KOMENTARZE

 1. Piyknie witom przi szlustydniu juzas’

  Ruski samodzielny dywizjon artylerii przeciwlotniczyj na „Rzeczyckyj „Zakanauym“, czyli co richtik widac’ na tyj i poru inkszych fotkach?
  (Dodatkowo tysz cos’ o obozach we Laband.)

  Tym razym wedle wiadomos’ci ze moich archiwow rozpoczna konsek niytypowo cytowac’…

  … i przetuplikuja se to tysz podle mojyj znajomos’ci ruskego jynzyka na „samodzielno jednostka obrony przeciwlotniczyj“, to ta jednostka kero je na tyj fotce ze tym ruskim dziauym przeciwlotniczym kalibru 85 mm i kere to „dziauo“ nalezauo do jednyj ze trzech baterii kere wuaziouy we skuad prawie kozdego typowego ruskego (tego typu) dawizjonu obrony przeciwlotniczyj, a tego sam konkretnie na zicher. Bou krotki okres, kedy ta konkretno jednostka miaua czwarto bateria przi boku zuozono ino z modych kobiyt, ale to bou ino epizod i bouo to jeszcze w czasie wojny obronnyj na terytorium radzieckim.
  Taki sam(tukej) ruski typowy „dywizjon“ miou nastympujoncy skuad:

  sztab
  pluton zarzondzania
  pluton zabezpieczenia
  punkt medyczny
  trzy baterie ogniowe

  (pluton zarzondzania bou praktycznie przi sztabie umieszczony).

  Konkretnie teroski ze moich archiwaliow (wysznupanych przezymie danych) i troszyczka ku tymu ze spomniyn’ mojyj familii:

  Genau ta jednostka, i blank genau ta sam „bateria“ ze tyj fotografii (konkretne oznaczynia taktyczno-militarne ewyntualnie dlo informacji historykow) we roku 1942 stacjonowaua i braua udziau, we krwawych do niyj, walkach we miejscowos’ci Newinnomyssk (z tego czasu som wspomniynia jednego /pozniyjszego/ generaua-majora, kery tam we miyjszyj jeszcze duzo wojskowyj randze do tyj jednoski przinalezou). W miejscowos’ci tyj, kero znajduje sie w tzw „Kraju Stawropolskim“, przinalezoncym do Pounocnokaukaskego Okryngu Federalnego, som tablice pamiontkowe tyj jednostce i genau tyj baterii z tamtego czasu pos’wiyncone. Na fajnym bulwarze narichtowany im bou (chyba jeszcze dalyj istnieje) w tyj miejscowos’ci pomnik ze pamiontkowom tablicom, na cokole kerego stouo podobne dziauo. Odsuoniynty zostou on we 1981 roku i we tyj uroczystos’ci brou miyndzy inkszymi udziau spomniany sam juz generau. Ta „bateria” (kero potym stacjonowaua we Laband), z tego zdjyncia, usytuowano tam w tyj miejscowos’ci boua kole budynku jednego hotelu, na kerym je tysz dzisiej wisiec’ jyj pos’wiyncono pamiontkowo tablica – przinajmiyj niydowno jeszcze tam umieszczono boua!. Oczywis’cie przi ofiarach wojny z biegym czasu skuad personalny sie w tyj baterii i jednosce ale zmiyniou. We roku 1943 , gynau ta bateria, bronioua (bouo praje blank gorke lato) przed hitlerowskymi nalotami miejscowos’c’ Krasny Sulin. Dalyj cesta (droga) wojny kludzioua ta bateria bez Ukraina i Polska na Gorny S’lonsk. Yntlich (w kon’cu) Ruske stacjonowali z niom u nos we Laband, kaj ta bateria i te dziauo doczekauo kon’ca wojny. We Laband tysz fajrowali oni salwami tzw dziyn kapitulacji. W tym czasie we Laband zakoszarowano boua ta jednostka i gynau ta bateria we budynku przi dzisiejszyj ulicy Rzeczyckyj 7-9. Na inkszyj archiwalnyj fotce na keryj we tle skuadu personalnego tego dywizjona widac’ poros’niynty bluszczym dom to som/bouy genau te odnich wtedy tam „koszary“. (Sam dopisek do tych kere tego niy wiedzom – nawiasym godajonc we Laband, ale we inkszyj okolicy, zakwaterowany bou tysz wtedy jakis’ czas, som marszauek Koniew – we literaturze polskojynzycznyj idzie dokuadne odniego miejsce zakwaterowania znons’c’! .) To o czym ale sam dzisiej szkryfna, to je, inaczyj opisujonc, praktycznie tysz kole (niydaleko) pozniyjszego tzw PGRu a wczesniyjszego tzw „majontku“. Miejscowe ludzie, w tym i moja familia, kero tam niydaleko miyszkaua, mianowali tak wczes’niejsze zabudowania gospodarcze hrabiego von Welczeck, we od kerego zomku (potym dewastowanego, rozkradzionego, i w knon’cu „zbulonego“ przez Polokow) tysz „urzyndowali Rusy w okresie kedy boua knipsniynto ta fotka. Prawdopodobnie (wedug mie na 99%, a jedyn 1%ostawiom se osobis’cie na „Prziszowka“) tysz ta fotka ze dziauym przeciwlotniczym knipsniynto je tam niydaleko kole jednego z domow z okolicy ulicy Rzeczyckyj i Pszynnyj (wedug aktualnie znanych mi mian tych ulic) – to ale musza jeszcze w najblizszym czasie szczeguowo sprawdzic’/potwierdzic’, kej tam sie wybiera som osobis’cie we plyner, jak byda juzas’ we Laband na miejscu „Zakanauym“(tzw Stare Laband). Zainteresowanym historykom moga ewyntualnie jeszcze udostympnic, dokuadniesze dane (dane personalen i inksze) tyj konkretnyj jednostki, i baterii, no i pojedynczych wojokow i oficerow, inkluzywnie kolejnos’c’ i daty odnich demobilizacji itd. Pobyt tyj konkretnyj jednostki/baterii we Laband skon’czou sie we oktymbrze (paz’dzierniku) 1945. Nojwazniejszo tukej informacja je ale, ize ta drugo fotka je knipsniynto na tle domu(wtedy i jakis’ czas dalyj po wojnie obros’niyntego fest „bluszczym“) oznaczonego dzisiej numerami 7-9 kery stoi przi ul. Rzeczyckyj. Ze Laband przeniesiono boua ta bateria potym na Wouyn’ do miejscowos’ci Kowel. Najpszod demobilizowane bouy „diewoczki“, czyli zyn’ski skuad jednostki, w tym wypadku kobiyty ze jeszcze tysz inkszego zdjyncia z tego cyklu fotografii. Jeszcze za czasu ich pobytu we Laband dostauy one tyn rozkaz, a potym demobilizowali starszych wiekym wojokow. Ze wspomniyn’ i na podstawie opowiadan’ mojyj mamy udauo mi sie jednoznacznie rozpoznac’ tyn budynek przi dzisiejszyj ul. Rzeczyckyj 7-9, jednak tyn kery je widoczny za bateriom przeciwlotniczom, wymago, jak juz sam spominouech,
  jeszcze 100-procyntowego potwierdzynia. Mozno jakis’ czytelnik/widz je w stanie mi sam w tym przipadkowo teroski pomoc(?). Tak jak przeczytac’ idzie juz konsek wyzyj, osobis’cie typuja tysz na okolice niydaleko tego domu przi ul. Rzeczyckyj 7-9. Moja mama twierdzi ze wie kery to je budynek za tym dziauym – musi mi go ino pokozac’ na miejscu.
  Fotografii i danach dodatkowych sam umieszczac’ juz niy byda, bo wydowo mi sie ize wszysko je stosunkowo dobrze i bez nicht klarowne.
  Do tych kere niy majom okazji sie tam wybrac’ , abo nigdy tam niy byli, mozno ino tyn link aby, troszka ku pomocy sie przeniys’ niy ino we czasie ale i we miejscu:

  http://gliwice.fotopolska.eu/50545,obiekt.html?f=358366-foto

  To jest tysz po czyns’ci jeden ze tzw ciynszkich tematow, ale momy dzisiej juz trocha niymieckojynzycznyj literatury o Laband we tamtych czasach, a i na polskojynzyczne opracowania i spomniynia tysz juz natrefiouech, we kerychch sie cos’ napomino o tych smutnych wydarzyniach . Niyroz naoczne s’wiatki opowiadali mi tysz osobis’cie o tych czasach. Inksze, blank ciekawe tematy, to np sprawa obozow we Laband, tych za czasow wojny i tych powojynnych. Tak tysz dlo pszikuadu cosik o, tysz ale do dzisiej tematu jeszcze prawie ze „tabu“ – czyli masowych grobow mordowanych, i po wojnie we Laband, S’lonzokow, Niymcow i Ukraincow, w tym i bajtli (dzieci) i kobiyt. Bo niy ino dziesiontki tysiyncy naszych chopow ze obozu we Laband wywiezione bouo do ZSRR, tukej we Laband, zamynczali ich, mordowali a odnich ciaua zakopywane bouy we masowych grobach, kaj lezom w wiynkszos’ci do dzisiej zapomniane. Czyns’c’ z tych masowych grobow je pod terynami kaj stojom np domy a czyns’c’ na terynie przemysuowym. Szczegolnie okropnie mynczone (wedug sprawozdan’ s’’wiadkow) bouy tu kobiyty, w tym i mode dziouchy, kere pochodziouy przedewszyskim ze S’lonska, Niymiec i Ukrainy. Dysponuja wspomniyniami jednego z dawnych wiynzniow tego obozu mynczyn’stwa, kery poradziesiont lot po wojnie szukou tam jeszcze s’ladow po barakach w kerych on ze kamaradami byli wiynzione itd. To ale mozno juzas’ kedy indziyj …, – bo niywia eli(czy) Pan Marian niymo to na lis’cie swoich tematow na nastympne odniego filmy. Jak ktos’ zno niymiecko szpracha to chyntnie podom ,na zyczynie, tysz pora tytuow niymieckojynzycznych pozycji, kaj wysznupac’ se idzie trocha informacji o Laband z czasow wojny.
  Swojego czasu jeden z dzsiejszych nowych miyszkan’cow Laband prosiou mie o pomoc przi pisaniu pewnyj „pracy“ na tyn temat. straciouec z nim kontakt i niywiym eli doprowadziou ta „praca“ do kon’ca (?)

  Udauo mi sie kedys’ (pora lot tymu) naszego s’lonskego i glywickego biskupa zagodnonc’/napomnknon’c’ na tyn temat masowych grobow we Laband a moje skromne i przedwewszyskim inkszych ludzi, apele tysz trocha aby symbolicznie poskutkowauy, jak idzie o sprawa pamiynci pomordowanych we Laband i wywiezionych stond ludzi. Sam krotki cytat ze dugszego tekstu we kerym tyn nosz s’lonski i glywicki biskup, kery je ze Laband osobis’cie zwionzany, na tyn temat i przekazane mu Prozess redakcja moje zapytanie w pewnym momyncie sie wypowiadou swojego czasu w internetowych masmediach – tysz przed kamerom filmowom:

  „ – Na terenie Łabęd znajdują się masowe groby Slązaków – ofiar pracy przymusowej.
  Czy planowane są jakieś kroki ze strony kościoła by upamiętnić te ofiary?

  – Do tego obozu przed wywózką do Rosji trafił zarówno ojciec biskupa ordynariusza jak i mój ojciec. Wiemy, że zgineło tu wielu, wielu ludzi, Slązaków. Na tym terenie stoją teraz bloki. Upamiętnienie ofiar miało kilkakrotnie miejsce w kościele św. Anny w Zabrzu. My o ofiarach prześladowañ pamiętamy i modlimy się za nie. Organizujemy rocznicowe obchody z udziałem tych żyjących, którym udało się szczęśliwie z Rosji wrócić. Jednak oficjalnie, jako kościół, nie planujemy umieszczenia tam jakiejś tablicy, to ewentualnie sprawa władz samorządowych.“

  Niywia eli (czy) tyn film downiyjszyj telewizji „ITVGliwice“, we kerym to nosz biskup wypowiadou je dalyj dostympny we i-necu (i-necie), ale przinajmiyj doniydowna jeszcze bou.

  Krotko potym nastompiouo to wydazynie:

  http://schlesien.nwgw.de/foto/thumbnails.php?album=882

  http://gliwice.wyborcza.pl/gliwice/1,95519,7565207,Odslonieto_tablice_upamietniajaca_tragedie_Gornoslazakow.html

  Cza tu dodac’ ze tych obozow we Laband bouo pora i bouy one w roztomaitych miejscach. S’lonzoki i inksze narodowos’ci, kere w nicht byli niy byli ino wywozyni i mordowani na wschodzie, to dziouo sie i tu.
  Opisywac’ tego niy musza, ale opowiym co mi szczegolnie pozostauo ze tych wspomniyn’ w pamiynci. Wiynzniowie tego obozu przipadkowo odkryli ze ranni przi b. licznych wypadkach niyludzkyj przimusowyj pracy, we ranach mieli mady much. Najpszod budziouo to dodatkowy strach itd tych udrynczonych ludzi, ale szybko odkryli ize te mady praktycznie czyszczom odnich rany. Sami pomogali se jeden drugymu przi koniecznych „operacjach“ kere robiyli ajnfach metalym z puszek po starych konserwach. Co jedli i jak wyglondali jak ginyli itd to wola sam juz niy opisywac’. Prosza wybaczyc’ ze o tym wogole wspominom, ale chca wszyskim us’wiadomic’ ze dzisiejsze oficjalne z’rodua na tyn temat niy godajom prawie nic. To jest temat szczegolny i wymago jeszcze, wedug mie, fachowych opracowan’ historykow miyndzynarodowych.
  Czyns’c’ maszyn i ludzi wywieziono boua stond (ze Laband) w region przemysuowy downego ZSRR, we kerym downiyj prawie robiou „kariera”, pozniyj wszskim dobrze znany, Brezniew, chwolony tam za wybitne osiongniyncia w zarzondzaniu przemysuym/gospodarczym i dziaualnos’c’ partyjno w tym zakresie miyndzy inkszymi (to jako dodatkowo ciekawostka). Plan – szkic jednego z obozow we Laband dodowom ponizyj. Tyn oboz otoczony bou 3 razy ogrodzyniym z drutu kolczastego. Co jakis’ czas bouo cos’ w rodzaju wiezyczki wartowniczyj dlo wartownika – bouo to niywysoke odaszone cos’ w rodzaju wyzszego podestu z desek. Najprawdopodobniyj bouy dwie bramy do tego obozu. We Laband bouy ale i obozy juz w czasie wojny o kerych, i odnich ludziach, mozno kedys’ tysz cos’ byda miou okazja sam porozprowiac’. Tym razym niych to sam na tyn temat mozno ale styknie. Robi sie uz z tego cos’ wiyncyj jak ino „komyntorz“.

  Sam jeszcze ino wspomniano mapa-szkic:

  http://schlesien.nwgw.de/foto/displayimage.php?album=50&pos=14

  Na momynt mozno konsek nazod do obrozka zaprezyntowanego sam bez(przez) Pana Mariana.
  Ta „bateria“ ze obrozka (fotografii) stoua we Laband od 01.04.1945 roku i za zadanie miaua przedewszyskim ochrona torow kolejowych.
  Je jeszcze nastympno fotografia na keryj 10 personow widac’ pozujoncych we dwoch rajach (rzyndach), kero je knipsniynto, jak to godajom Rusy „1 июня“ czyli piyrszego czerwca wedle polskyj „mowy“.
  Ta kaj ich je blank pouno, na tle domu ze dzisiejszyj ulicy Rzeczyckyj 7-9, je knipsniynto skuli fajeru (z okazji s’wiyntowania) odnich zwyciynstwa we II Wojnie S’wiatowyj i je ona knips’niynto dopiyro jak po tym wytrzez’wieli, czyli po dwoch dniach. Niyma na niyj juz wiynkszos’ci „diewoczek“ bo zostauy wczes’niyj zdemobilizowane i bouy we tym czasie we swoich domach przi familiach. Te kobiyty, w tyj jednostce kero stacjonowaua we Laband ,miyndzy inkszymi miauy przidzielone wojskowe funkcje na stanowiskach w zakresie (to som tysz informale sprawdzone) uoncznosci/komunikacji, punktow obserwacyjnych, osugiwania przelicznikow artyleryjskich typu PUAZO (Pribor uprawlenja artilleriskim senitnym ognem) – tak to wyglondo:
  https://de.wikipedia.org/wiki/Kommandogerät_PUAZO-3#/media/File:ПРИБОР_УПРАВЛЕНИЯ_ЗЕНИТНЫМ_АРТИЛЛЕРИЙСКИМ_ОГНЕМ_(1).jpg
  Oprocz tego inksze odnich (kobiyt) funkcje bouy administracyjne i pomocnicze np w tzw „biurze” tego dywizjonu ale tysz i we punkcie sanitarnym.

  ps

  Mauo uwaga – prosza niy mylic’ pojyncia dywizji z pojynciym wspomnianym we tekscie czyli dywizjonu. Dywizjon w tym wypadku to jednostka rownozyndno miyjwiyncyj batalionowi.

  Wszyskich kere som w stanie mi cos’ sam dopowiedziec’, ewyntualnie skorygowac’ piynknie o to tysz prosza. Kozdy nojmiyn’szy nawet szczegou je dlo mie wazny.

  I juzas’ prosza o wyboczynie za ewyntualne felery i tzw „literowki“ przi szkryflaniu i przesyuaniu tego i inkszych tekstow.

 2. Błyskawicznie rozwiązała się sprawa okna w Szarej Chemii. Tak jak i w ogóle historia, tajemnica tego okna jest zaskakująca. Zapraszam po wyjaśnienie za tydzień.
  =M================

 3. Panie Marianie, małe sprostowanie do Pańskich wniosków dotyczących pokaleczeń na ścianie z herbem „szarej chemii”. To zaiste był atak z powietrza, ale nie bezpośredni ostrzał, tylko po prostu bomba, która spadła na ulicę mniej więcej w okolicy nieczynnego wejścia do budynku „zielonej chemii”. A blizny na ścianie to ślady po odłamkach.
  Kostka na ulicy jest przykryta asfaltem, ale granitowe krawężniki są, mimo przebudowy chodnika, wciąż oryginalne. Proszę przyjrzeć się ich wyszczerbieniom, znajdzie Pan miejsce, skąd promieniście rozchodzą się ślady po odłamkach.
  Nie mam już dziś pewności, ale kojarzę upadek tej bomby ze zniszczeniem kina (?) ktore ponoć stało na miejsciu dzisiejszych „nowych delikatesów”. Zapamiętałem to z opowieści mojej Omy, rdzennej mieszkanki gliwic (Sośnicy), ale ona opowiadała mi to ze czterdzieści lat temu…

  Pozdrawiam serdecznie i czekam z niecierpliwością na każdy następny odcinek Pańskiej opowieści o dawnych Gliwicach.
  Stefan Szymura

  • Witom Piyknie

   Tysz ciekawe skojarzynie z tom bombom. Od bajtla lubiouech suchac’ co starsze oumy i oupy rpzprowiali – wiela informacji dzisiej sie z tego przidauo. Wogole to dzisiej wychodzi ogromno ilos’c’ ciekawostek na swiatuo dziynne zwionzanych z Glywicami. Czasami zdo sie ze to som detale, ale jak sie w to wguymbic’ to okazuje sie ze szuo by o kozdyj takyj sprawie film nakryncic’. Np sprawa tego ruskego fridhofu we Glywicach. Stare dokumynty, kere mi sie udauo znons’c’ wskazujom ze lezom tam pochowane Ruske niy ino wojoki(wojskowe), ale i cywile i jyn’cy, i to wcale niy tak mauo. Podejzywom zresztom ize tyn kery zaszczelou tego komunistycznego wiceprezydynta Gliwic, tysz tam je pochowany.
   Wiela z nicht jako data s’mierci (dokuadnie pisze ze „zginou” =poleguy) mo juz podano po zakon’czyniu wojny. I je to wuas’ciwie do (niy ino) historykow juzas’ temat rzeka …

   Nawet ale zwyczajny czuowiek, kery sie jako pasjonat zajmuje geszichtom (historiom) naszyj gornos’lonskyj ziymi i Glywic moge wysznupac’ niysamowite ciekawostki. Dom sam przikuad, kery sie na piyrszy rzut oka moge zdowac’ s’miyszny, ale po wguymbiyniu w temat okazuje sie cos’ interesujoncego. Wyjontkowo niy szkryfna ani jednego suowa co tyn obrozek kryje za informacje – ajnfach go sam wstowia … bez komyntorza, i kto chce dosznupie sie som tych ciekawych „rzeczy” na kere on nos naprowadzo:

   http://schlesien.nwgw.de/foto/displayimage.php?album=522&pos=11

  • Przepraszam że dopiero teraz odpisuję ale przed chwilą dopiero wróciłem z eksploracji Raciborza.
   No więc tak – to kino to Schauburg, wg moich informacji spłonęło w 1945 przez podpalenie przez Sowietów. Nic nie słyszałem o bombie lotniczej, ale to że nie słyszałem nie znaczy że ona tam nie spadła. Jeśli jednak spadlą to zupełnie przypadkowo.
   Krawężniki sprawdzę jak tylko będę w tym rejonie.
   Po wyjaśnienie historii z oknem dawnej Szkoły Sredniej dla Dziewcząt i Chłopców czyli obecnego budynku tzw „szarej chemii” zapraszam w najbliższy piątek . Przy tej okazji pokażę też kolejną foto-zagadkę do rozwiązania dla miłośników takiej rozrywki.
   =M================

   • Jeszcze o kinie Schauburg. Wpisałem w google i znalazło mi na stronie http://forum.gazeta.pl/forum/w,94,5859879,5859879,katastrofa_z_marca_1919_roku.html
    taki tekst, podpisany przez „pistulka2”:
    „Jak się nie mylę, to kino Schauburg zawaliło sie latem 1944 po wybuchu bomby,
    która spadła w pobliżu. Chyba tylko dach się częściowo zawalił. Nie wiem czy
    zostało wypalone w styczniu 1945. Być może, że Rosjanie po podpalaniu domów po
    drugiej stronie ulicy podpalili i Schauburg.”
    Czyli – jak to się mówi – gdzieś mi dzwoniło.
    Pozdrawiam
    Stefan

   • I dodatkowy P.S. a propos krawężników: Przejeżdżałem ul. Strzody dzisiaj i specjalnie zwracałem uwagę na to, jak one wyglądają. I chyba pomyliłem się pisząc, że wciąż są wyszczerbione. Jeszcze jakieś kilka lat temu widziałem je takie (czyli tak, jak je pamiętam z dzieciństwa), ale dziś patrząc z samochodu, wyglądały mi na niepowyszczerbiane. Cóż, jeśli tak, to przegapiłem jakiś ostatni remont…
    Ale zapewniam, że z nimi było właśnie tak, jak napisałem wcześniej.
    🙂

 4. Panie Marianie, jak zwykle klasa, II część jeszcze lepsza od I. Pan się wyrabia, to jest już program do TV Regionalnej!! Pozdrawiam i czekam na kolejne Pana dzieła.

   • To som fotki, wedug moich wiadomos’ci knipsniynte we Latte 1944, po bombardowniu.

    Jedna to M.Strzody jak kukosz od „czerwonyj chymi” a drugo to kole „szaryj chymi”.

    To som chyba fotki ze glywickego archiwum.

    Kto s’ciep te bomby?

    Chyba Hamerykony …

    Abo?

    Prosza o ewyntualno korektura moich wiadomos’ci.

 5. Myślę że wreszcie sprawa „Szarej Chemii” została rozwiązana. Muszę tu podziękować wszystkim zaangazowanym w rozwikłanie zagadki okna i odprysków na elewacji budynku. Szczególnie dziękuję osobie o nicku „ja” oraz Markowi Gabzdylowi za zdjęcia – one bowiem były kluczem do rozwiązania.
  Poniżej link do galerii zdjęć. Ułożyłem je tak by łatwo można było prześledzić ww.historie . Ciekawostka o śladach na krawężniku w pobliżu wybuchu bomby autorstwa Stefana Szymury jest tu również.
  Fajnie wyszło z Państwa pomocą.
  https://picasaweb.google.com/109700012127988435554/SZARACHEMIA191019442016?authkey=Gv1sRgCLf18sLprYGF5gE

  • Tzw „wojna paliwowo” i bombowce nad Glywicami

   No to do tego w takim razie dodom jeszcze trocha drobnostek. To boua wedug mie najprawdopodobniyj przipadkowo bomba ze lipca 1944. Najprawdopodobniyj bou to 07.07.1944, kedy to hamerykon’ske bombowce ze floty 15 USAAF ze Itali leciauy s’ciepnonc’ bomby na zakuady we miejscowos’ciach Zdzieszowice, Blachownia S’lonsko i Kyndzierzyn_Koz’le. W sumie bouo to 451 samolotow i niykere przi odleguos’ci lotu ponad 1100 km bouy zmuszone kajs’ indziyj sciepnonc’ bomby. W okolicach Glywic (np w okolicy Pilchowic) rozpalane bouy ognie kere miauy mylic’ alianckich nawigatorow. Keby niy wspominany miesionc lipiec, to sugerowou bych jeszcze inkszo data, a mianowicie np 7 august 1944. Wtedy hamerykon’ske
   ( 8 USAAF) bombowce startowauy ze baz we ZSRR w richtunku na te same podane sam cyle, i bomby sleciauy tysz na banhof we tzw „Bobku” czyli Bytom Bobrek. To samo(tyn som kurs na podane cyle przemysuowe) bouo 20, 22 i 27go augusta. Ale jako ze sugerowany je w tym przipadku lipiec, no to w moich, w tym przipadku ino spekulacjach, stawiom na 7go lipca jako data kedy we Glywicach sleciaua ta bomba. Inksze daty wedug mie, w tym przipadku, som miyj prawdopodobne. Podobne pomyukowe bomby s’ciepniynte bouy w inkszym czasie np we Raciborzu …

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę zatwierdź swój komentarz!
Podaj swoje imię i nazwisko