Wielkanocny stół

1 KOMENTARZ

 1. Piykne obrozki fajnego s’wiontecznego nakrycia na stole. Niywiym kto to tak fajnie narichtowou i kto zrobiou te obrozki, ale pozwola sie niyjako we zakon’czyniu tegorocznych s’wiont Woelkanocy dodac’ cos’ o wczorajszym dniu ku tymu, bo tyn jakos’ sam ostou sie pominiynty, a je dlo wielu tysz niy do zapomniynia:)

  O s’mi(n)gus-dingus konsek inaczyj.

  Legyndom, jak gynau wzionc’ definicja okres’lynia „legynda”, je pochodzynie tego obyczaju polywania wodom. Obyczaj tyn prziszou podobno razym ze osadnikami na ziymie kaj dzisiej miyszkajom Poloki ze krajow somsiednich. Zanim o niym sie spomino na ziymiach polskich, to juz wczes’niyj opisywany je tyn zwyczaj na ziymiach tzw czeskich. W tym synsie powionzywanie tego zwyczaju ze aktym chrztu Mieszka I, mianowanego po chrzes’cijan’sku Dagobert, niy je pozbawione chyba i synsu historycznego i kulturalno-obyczajowego. Tym bardziyj jak sie zdo sprawa kaj historycznie tyn zwyczaj wystympowou downiyj, to znaczy np na zachodzie znondzie sie dzisiej juz ale rzodziyj tyn obyczaj tysz , – pozostou on tam jeszcze kajniykyj w roztomaitych formach i wariantach. Przikuadowo okolice Gor Harz (suowian’ske miano tych gor to Gory Smolne) – tukej ale woda do polywania farbowano boua na niybiesko (relacja mojego znajomego kery z tyj okolicy pochodzi) – zwyczaj tyn niystety dzisiej juz prawie coukym sie tam traci niystety. Miano Dingus pochodzi etymologicznie od Dünnguss, a wyraz „s’mi(n)gus mo korzynie we niymieckojynzycznym „schmagustern” = dalyj tym tropym -> oznaczo to zwyczaju bicia rozgami brzozowymi po nogach i polywania wodom. Do tych kery niy znajom inkszych godek tuplikuja tysz co znaczy te „Dünnnguss”.
  Dünnguss to wyraz kery idzie tu wytuplikowac’ w tym synsie jako „chlus’niyncie/polonie wodom”.
  Inksze okolice s’rodkowyj Europy kaj jeszcze te „dyngusowe” obyczaje w roztomaitych wariantach idzie znons’c’ to przikuadowo Wyngry.
  Wyngry – sam momy miyndzy inkszymi tysz trocha bardziyj teros nowoczesny zwyczaj taki jako jo pamiyntom i ze downych lot (lata 60te i poczontek 70ych) we Laband (Zakanau), to znaczy chopcy pryskajom kobiytki wodom zmiyszanom ze parfumym, no i za to dostowajom fajne kolorowe jajka.
  We Laband tyn obyczaj stosowany bou do starszych kobiyt a dziouchy louo sie ajnfach wodom. Dostowali my za to niy ino jajka ale i roztomaite maszkyty, a niykedy nawet trocha drobnych piyniyndzy. Powionzane kulturowo ze S’lonskym, Czechami i Wyngrami som i ziymie Suowacji, kaj tyn zwyczaj lonia wodom tysz wystympuje.

  narichtowou – naszykował
  gynau – dokładnie
  kajniykaj – gdzieniegdzie
  roztomaite – rozróżne
  wytuplikowac’ – wytłumaczyć
  idzie – można
  kaj – gdzie
  maszkyty – słodycze
  ajnfach – poprostu
  Zakanau – Stare Łabędy

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę zatwierdź swój komentarz!
Podaj swoje imię i nazwisko