OSTROPKA

6 KOMENTARZE

 1. Piyknie witom!

  Odzywom sie bo pod filmym o Ostropce i sprawie folderow przeczytouech take wszkryfniyncie:

  „ciekawy termin pokazania się tego odcinka… Dokładnie w czasie informowania o „konieczności” budowy polderów w tak głęboko ingerujący w tereny zielone sposób. Czyżby artykuł sponsorowany?”

  Te wszkryfniyncie tysz umocniouo mie w mojyj opini o niyznajomos’ci problymu u spoueczyn’stwa Glywic. Pan Marian wedug mie wszysko prawiduowo w tym filmie opowiedziou i jak przistauo na „detektywa”, rownoczes’nie starajonc sie byc’ bezpartyjnym.

  Jo z mojyj strony dodom taki tekst:

  Kery se poradzi to forsztelowac’ ?

  Czyli o tym o czym milczom urzyndy, czym som prawa obywatelske, czym gospodarka rabunkowo i czym jeszcze niyodpowiedzialnos’c’ …

  Oglondnouech se te wszyske filmy TV Imperium o „polderach” i cos’ mi tam brakuje.
  Co tam warto dopedziec’ i o czym zodyn tam niy spominou, to fakt ze juz wedug wczes’niyejszych opracowanych dokumyntacji, na naszych terynach (mozno tysz odpowiednio i tych ze filmu) obszary naszych wuasnos’ci ziymi przewidziane som jako teryny kere bydom sie dosuownie zapadac’, i niywia czi to wszyskim kerzy sie we tym filmie wypowiadali je wiadomo i s’wiadome. Bezto pora zdan’ na tyn temat postanowiouech sam szkryfnonc’. Na rzecze „Kłodnica” tzw szkody gornicze wystompic’ majom (delikatnie szacujonc) od 38 km, – objyntty bydzie nimi i odcinek dzisiejszego „Kanału Gliwickiego” razym ze portym w „Gliwicach”. We tzw (po polsku) „zlewni” naszyj rzeki (Kłodnica) wystompiom na zicher na coukyj dugos’ci ” potokow „Chudowskiego, Omontowickiego, Promna, Janina, Ślepotka, Bielszowickiego, Czemiawki”, i ale tysz np we kole potoku „Rokitnickiego i rzeki Drawy”. Naprowdy couke ale zapadlisko we kole naszyjj Kuodki bydzie wedug prognozow sroge aze na 1248 hektarow (przikuadym tego jest powstanie tzw „jeziora Farskiego(! ) niydaleko przeca od Glywic.
  Proponuja zainteresowanym miyszkan’com Glywic i okolic, na poczontek poczytac’ trocha (z tych „dostympnych ogolnie” ino!) np opracowanie pt „Planowanie przestrzenne w zagrozonym ekologicznie srodowiski woj, Katowickiego” „wadane w roku 1996 we Glywicach) rozdziau o wpuywie obnizen terynu na rzeki wojewodztwa Katowickiego – tam je godka i o „Kłodnicy” i jak se dobrze przipominom i „Ostropce”. Z tego wszyskego wyniko ze naszo rzeka bydzie w swoim korycie na zicher osiadac’ (czi to sie juz dzieje to wiedzom odpowiednie urzyndy, a czymu o tym niy spominajom to se juz kozdy poradzi som forsztelowac’!). Jak uwaznie te teksty wydowane np przez naszo politechnika we Glywicach poczytac’ to jednooznacznie je tam wspomniane ze „dolina Kłodnicy” jest z’le zagospodarowano/zagospodarowywano w tym i podobnym tymu ze filmu synsie. Dlo tych kerzy szukac’ bydom np tych spomnianych pisanych z’rodeu podaja numery przikuadowe tzw „Architektury” (to bouy chyba roczniki z lat miyjwiyncyj 1995-2004) – bouy to na zicher przikuadowo numery 28 i 38. Trocha czasu upuynouo jak sie tym zajmowouech i kozystom sam ino z moich wczes’niejszych krotkich notatek, kere potrzebowouech w powionzaniu ze moim domym, stojoncym tysz niydaleko stosunkowo od „Ostropki” = mom nadzieja ze napomkniynte i inksze opracowania som jeszcze jakos’ dostympne np w biblotyce Politechniki (?)
  Zresztom urzyndy miejske som w stanie, i prawnie zobowionzane take dane miyszkan’com udostympnic’ (niy ino na pisymne rzondanie) – – –

  – – – abo sie myla …(?)

  cytuja:
  ” … organy administracji są zobowiązane do udostępnienia każdemu
  informacji o środowisku i jego ochronie znajdujących się w ich posiadaniu lub które są dla nich przeznaczone.”


  Udostępnieniu na terenie powiatu gliwickiego podlegają informacje dotyczące:
   stanu elementów środowiska, takich jak:
  o powietrze,
  o woda,
  o powierzchnia ziemi,
  o kopaliny,
  o klimat,
   krajobraz i obszary naturalne, w tym: o rośliny,
  o zwierzęta i grzyby
  o oraz inne elementy różnorodności biologicznej,
   emisji, w tym odpadów promieniotwórczych, a także zanieczyszczeń, które wpływają lub mogą
  wpłynąć na elementy środowiska,
   środków, takich jak:
  o środki administracyjne,
  o polityki,
  o przepisy prawne dotyczące środowiska i gospodarki wodnej,
  o plany, programy
  o porozumienia w sprawie ochrony środowiska,
  o a także działania wpływające lub mogących wpłynąć na elementy środowiska,, oraz na
  emisje i zanieczyszczenia, jak również środków i działań, które mają na celu ochronę tych elementów;
   raportów na temat realizacji przepisów dotyczących ochrony środowiska,
   analiz kosztów i korzyści oraz innych analiz gospodarczych i założeń wykorzystanych w ramach
  środków i działań,
   stanu zdrowia, bezpieczeństwa i warunków życia ludzi, oraz stanu obiektów kultury i obiektów budowlanych – w zakresie, w jakim oddziałują na nie lub mogą oddziaływać:
  o stany elementów środowiska, o przez elementy środowiska, o emisje i zanieczyszczenia.
  Wśród opracowań, stanowiących dokumenty jawne, które powinny zostać udostępnione przez powiat gliwicki znajduje się również projekt Programu Ochrony Środowiska, a także już zaopiniowany i zatwierdzony dokument. W ramach współuczestnictwa społeczeństwa i niektórych grup społecznych w tworzeniu niniejszego opracowania będzie ono poddawane konsultacjom społecznym. Władze Powiatu Gliwickiego udostępnią projekt POŚ do publicznej wiadomości poprzez umożliwienie wglądu do dokumentów na stronie internetowej, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa możliwe będą również wszelkiego rodzaju konsultacje i udział społeczeństwa w konstruowaniu ostatecznego kształtu dokumentu. Działania te zostaną poprzedzone informacjami i ogłoszeniami zamieszczonymi:
   na tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym w Gliwicach
   na stronie internetowej w Biuletynie Informacji Publicznej.
  Działania takie przyczyniają się do stworzenia dokumentacji, która jest jasna i zrozumiała dla wszystkich mieszkańców i zainteresowanych. Stworzone dzięki nowej ustawie o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 roku Nr 199, poz. 1227) mechanizmy mają się przyczynić do usprawnienia współpracy organów samorządowych z mieszkańcami, a także uprawnić budowanie partnerstwa i jego
  sprawne funkcjonowanie. Ważną rolę odgrywa budowanie powiązań między samorządami, a społeczeństwem, gdzie podstawą są komunikacje społeczne, systemy konsultacji i debat publicznych oraz wprowadzanie mechanizmów budowania świadomości środowiskowej.
  Wynikiem rozmów i konsultacji o szerokiej skali, jaką tworzy Internet a także interpersonalna komunikacja będzie stworzenie Aktualizacji Powiatowego Programu Ochrony Środowiska o kształcie i zawartości będącego zarówno zrozumiałym narzędziem dla mieszkańców jak i przydatnym instrumentem dla samorządów gminnych należących do Powiatu Gliwickiego oraz dla samego powiatu w realizacji jednolitej polityki społeczno – ekologicznej w dążeniu do realizacji zamierzeń i planów zapisanych w niniejszym opracowaniu.”

  To bouo ze strony:
  http://www.bip.powiatgliwicki.finn.pl/res/serwisy/bip-spgliwice/komunikaty/_006_013_227554.pdf

  Mys’la ze to samo powinno dotyczyc’ tysz samego terynu miasta Gliwice, w tym i terynow przez kere puynie i Ostropka.

  W kozdym razie warto se z tego wszyskego zdowac’ sprawa, tak samo jak zdobyc’ np dokuadno i rzeczywisto mapa szkod gorniczych kedy sie planuje budowa domow abo kupowanie ziymi. Jake z tym som gwarantowane i dzisiej „perypetie” to kozdy moge se przekonac’ juz som na swojyj skorze, jo opisywac’ tego bezto juz sam niy musza i niy byda.

  ps

  https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/23/Kłodnica_%28rzeka%29.png

  kery – kto
  forsztelowac’ – wyobrazic’
  bezto – dlatego
  szkryfnonc’- napisać

  „Na rzece Kłodnicy szkody górnicze wystąpią od km 38.0 aż do źródeł. Szkodami górniczy­mi objęty zostanie gómy odcinek Kanału Gliwickiego wraz z portem w Gliwicach.
  W zlewni rzeki Klodnicy szkody górnicze wystąpią na całej długości Potoków Chudowskiego, Omontowickiego, Promna, Janina, Ślepotka, Bielszowickiego i Czemiawki. Defor­macje wystąpią także w obrębie potoku Rokitnickiego i rzeki Drawy. Zapadlisko w obrębie Kłodnicy osiągnie 1248 ha.”

  • Ja urodziłem się i wychowałem na Wojtuli, dlatego dobrze pamiętam tzw. łąki, czyli właśnie poniemieckie poldery. Niemcy już wcześniej wykorzystywali je do zalania w czasie powodzi. Nie było wtedy ul. Słowackiego ani budynków zbudowanych wzdłuż niej, a stara zabudowa ul. Damrota i równoległych pokazuje, dokąd sięgała zabudowa mieszkalna.

   Między łąkami, a budynkami mieszkalnymi istniały działki/ogródki, z których korzystali okoliczni mieszkańcy, ale nie wiem, kiedy te ogródki powstały, czy po wojnie, czy jeszcze przed nią.

   Tak więc poldery nie są wymysłem władz miasta, które zresztą ma tu stosunkowo mało do powiedzenia, ale jest to powrót do rozwiązań przedwojennych.

 2. Bez odpowiedniego wykształcenia geologicznego trudno zrozumieć te wszystkie terminy techniczne. Wydaje mi się jednak że zapadliska nie szkodzą sytuacji powodziowej, gorzej chyba z wypiętrzeniem terenu rzeki. Obserwuję od dawna gliwicki rejon Kłodnicy wraz ulicami i dostrzegam obszary gdzie woda powodziowa prędzej się wylewa z brzegu niż w innych miejscach – np. rejon ul Zimnej Wody z obu tron rzeki. Wątpię by podczas regulacji Kłodnicy w 1910 i budowie nowych ulic zrobiono błąd w wytyczaniu wysokości jej brzegów. W tym samym miejscu Kłodnica wylała już w 1940 zalewając pół miasta, więc lokalne obniżenie terenu w tym miejscu musiało powstać przed rokiem 1940.
  Nie zmienia to faktu że, przez 70 lat nikt nic z tym zrobił, licząc że za „jego” kadencji powodzi nie będzie. Ale była – w 2010.
  Dopiero teraz planuje się podwyższenie mostów , a co za tym idzie – lokalne podniesienie brzegów.
  =M===============

  • Jo se przipominom, ze tyn obszar kaj tyn wpuyw Ostropki do rzeki, je taki problymatyczny skuli zalywania, chyba bou robiony gruntownie w tyj formie na poczontku lot 70ych. Moge to sam ktos’ potwierdzic’? Chodzi mi o okolica ulicy Dworcowyj

   • Jedna rzecz mie jeszcze dziwi juz wuasciwie dziesiontki lot. We Laband jest niywykorzystywano mozliwos’c’ kerowania czynsci wody ze Kuodki do „kanaru” w czasie powodzi. Trzeba jom ino, ze zachowaniym regou dbania o zabytki techniki juzas’ uruchomic. To tyn jaz (chyba tak to sie fachowo mianuje) kole miejsca kaj kedys’ bou zamek od von Welczeck. Czymu sie o tym niy mys’li w tych wszyskich planach przeciwpowodziowych? Ta budowla od samego poczontku budowy Adolf-Hitler-Kanal miaua w zauozyniu i tako funkcja przeca. Praweie take fakty, wedog mie, swiadczom o kompletnyj ignorancji i braku wiedzy dzisiejszyj (nazwijmy to) ” Gospodarki Wodnyj” Glywic. Abo?

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę zatwierdź swój komentarz!
Podaj swoje imię i nazwisko