LATO IMPERIUM 2017: TAJEMNICE TOSZKA

6 KOMENTARZE

 1. Witom i juz cos’ szkryflom o tyj starodownyj kasztelani i zomku Toszek.

  Troszka niypoprawnych informacji sam w wypowiedziach Pana Grzegorza znoduech, kery tak srogom wiedzom sie wykazou – ale niystety i znaczne pomyuki mu sie przitrafiouy, i bezto sam szkryfna pora wedog mie przidatnych mu danych. Prosza tysz coby sie niy gniywou ze to sam tak ajnfach „godom”, ale prawdziwo wiedza kryzyki sie przeca niy boi. Jak jo jakes’ felery popeunia to prosza mie tysz popoprowiac’.

  Zaczna mozno od tych Husytow pod toszeckim zomkym. Husyty byli sam niy ino we roku 1430 ale i dwa lata potym. Te kule w murze to ino som tam „mozno” na pamiontka oblynzynia husyckego, a niy na zicher – warto to podac’ ze ino „moze”, bo tak to w downych opracowaniach je tysz ujynte.

  Niywiym skond Pan wzion tego hrabii von Reden, bo w czasach o kerych sam Pan opowiadou bou wedug mie ino „radca i przedstawiciel” („Rat und Viztum”) a hrabia o zresztom mianie „Redern” bou wieki potym i kajs’ indziyj. Prosza tysz niy miyszac’ mianow „von Redern” i „von Reden” (aboch sie ino przesuyszou ?). Jak byda miou konsek wiyncyj czasu to szkryfna troszka wiyncyj jak idzie o Pana wypowiedzi we cyklu filmikow o Toszku.

  Pozdrowiom i winszuja dalyj mocka szpasu we fascynujoncym poznowaniu geszichty naszyj s’lonskyj domowizny.

  ps

  przepraszom ze mozno troszka prowokujonce je te moje wszkryfnincie, ale to ino skuli tego coby sprawa zrobic’ konesk ciekawszo dlo inkszych „detektywow historii” …

  Szczyns’c’ Boze

 2. Witom juzas’ przi szlustydniu!

  Obiecouech ize jeszcze jakes’ ciekawostki w temacie Toszek szkryfna i bezto sam mom jedna rzecz kero wyjasni wom sprawa kryptow we kosciele farnym we Toszku.
  Kozdy musi se us’wiadomic’ ze niy je to ino jedna krypta, i tysz to ze je tam podziymny korytarz (miyjwiyncyj na meter srogi/wysoki/ i ze leko zaokrynglonom dekom. Tyn korytarz kludzi richtunk s’rodek kos’cioua. Tam je jedna mauo dzieciynco trumna i 30 srogich kere som posztaplowane. Czyns’c’ z nich juz sto lot tymu boua w stanie niydobrym i sie rozlatywauy niykere. Je tam np tysz ale jedna czorniawo trumna ze drzewa dymbowego na kery je szkryfnione miyjwiyncyj tela tuplikuja to gibko i ajnfachowo na posko mowa) „Tu spoczywa baron Johann Sigismund von Reitzenstein, krolewsko-pruski poukownik huzarow, umar 1773 we wieku 65 lat, powszechnie szanowany, pobozny czuowiek, wys’mienitego szlachetnego charakteru.” Insygnia wojskowe odniego wtedy jeszcze tam bouy zachowane. som tam pochowane tysz duchowne persony, bo jak tam ludzie wlezli to widzieli wystajonco stua. Ze w tym kos’ciele som wspomniane przez Pana Grzegorza persony pochowane to juz wiycie, ale mys’la ze wom sie to tysz przido co sam szkryfuech. Czyli momy juz 3 grufty ze povhowkami, dwie miyjwiyncyj we s’rodku koscioua i jedna tam kaj downiyj bouo „kapelka” do spowiadania (kole outarza maryjnego). Niypamiyntom juz eli Pan Grzegorz spominou ze w tym kosciele je i von starzinski pochowany (to ta grufta na przeciwko ambony). czyli za tom ostatniom je ta ze tymi 30 trumnami – od tyj juzas’ idzie podziymny przenscie (przez sciana poudniowo) na zewnontrz. Ale tam niy probojcie wlazywac’, bo tam, jak godali stare ludzie, idzie natrefic’ na niyjedna Niymrawa …

  😉

  • Dowodzoncy toszeckimi huzarami von Reitzenstein bou najprzod majorym, a umar na tzw tyfus. Detektywy historii muszom sznupac’ czasami informacji na jego temat dodawajonc jeszcze jedne jego imie Rudolf. Czasami spotyka sie inkszo data jego s’mierci, ale wedug mie ta sam podano je poprawno. wiyncyj wiadomos’ci na odniego temat mo Pan Marian!

 3. Ciekawostek ciong dalszy

  W czasie reformacji Toszek miou juz gmina/wspolnota protestancko/ewangelicko.
  Mauokery wiy ize we Toszku juz we roku 1629 wybudowano zostaua dlo gminy ewangelickyj kapela (kaplica) we keryj toszecko gmina ewangelicko w czasie uwczesnyj wojny odprawiaua msze i kaj odbywou sie tzw pochowek odnich zmaruych. Dalsze losy tyj gminy juz wiym ze som wom lepiyj znane bezto o tym niy szkryflom. Chociosz za moich czasow (bouech w tedy bajtlikym:) ) wiym ze niyistniejoncy juz kosciou edwangelicki bou urzytkowany jako spichlerz /czyli od roku 1966 – bo do tego czasu egzystowou jeszcze jako ewangelicko s’wiontynia.

  Inkszo ciekawostka to sprawa grupowych wyselisk huzarow kerzy stacjonowali we Toszku i kerzy zyniyli sie ze pannami z tego miasteczka. Bouy we kronikach notowane przipadku ze naroz wiyncyj takich wyselisk bouo no i cz dodac’ ze z czasym sie huzary sam tak zasiedzieli ize wiela z nich bouo czynnymi huzarami juze w dos’ zaawansowanym wieku.
  Te miysteczko bouo przez dzissiynciolecia wuasciwie zdominowane we swoim obrazie przez huzarow kera sam stacjonowali i zyli.

 4. Szanowno redakcjo, wiym ze mocie praje rymanynt, ale prosza sam udostympnic’ moj ostatni komyntarz pot tym tematym = niystety bez tyn wosz rymanynt sie straciouy sie te wiadomosci, a bouy to wiadomosci kere dlo geszichty (historii) Toszka som bardzo wazne w kontekscie od lot powojynnych podowanych niypoprawnych informacji jak idzie o geszichta tego piyknego i starego s’lonskego miasteczka.

  Na wszelki wypadek w skrocie:

  C.Colonna umar jako katolik a niy protestant i tak zostou pochowany we toszeckim kosciele.

  Bou on czuonkym „Zakonu Palmowego”.

  Reszta mom mnadzieja udostympnicie juzas’ czytelnikom … (?)

 5. Szanowno redakcjo, wiym ze mocie praje rymanynt, ale prosza sam udostympnic’ moj ostatni komyntarz pot tym tematym = niystety bez tyn wosz rymanynt sie straciouy sie te wiadomosci, a bouy to wiadomosci kere dlo geszichty (historii) Toszka som bardzo wazne w kontekscie od lot powojynnych podowanych niypoprawnych informacji jak idzie o geszichta tego piyknego i starego s’lonskego miasteczka.

  Na wszelki wypadek w skrocie:

  C.Colonna umar jako katolik a niy protestant i tak zostou pochowany we toszeckim kosciele.

  Bou on czuonkym „Zakonu Palmowego”.

  Reszta mom mnadzieja udostympnicie juzas’ czytelnikom … (?)
  Odpowiedz

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę zatwierdź swój komentarz!
Podaj swoje imię i nazwisko