LATO IMPERIUM : STAWY NASZEJ MŁODOŚCI CZ. 2

2 KOMENTARZE

 1. Witom,

  Staw/stawy tyn/te znom niy ino z czasow jak bouech bajtlym, bo chodziouech tam i sie kompac’ i na ryby.Znom je tysz jeszcze ze literatury niymieckojynzycznyj – wprowdzie niy przipominom se teroski juz miana autora itd, ale pamiyntom co bouo w tres’ci – to bouo opowiadanie o synkach kere tam mieli swoj „rewir” w kerym sie bawiyli i przezywali przigody. Tam poznawali piyrsze tajymnice dziwnego s’wiata, tam zbiyrali „mauze”, tam jedyn stary(bouy) wojok, nauczou ich narichtowac’ (przizondzac’ ) zabie udka (znou to ze czasu wojynnego pobytu we Francji) i wiela inkszych ciekawych dlo bajtli rzeczy w tym opowiadaniu dziouo sie gynau na tych stawach. Te stawy dlo mie tysz bouy miejscym kaj sie naprowdy uczouo puywac’, kaj sie dowiadywauo jaki szpas idzie miec’ w wodzie ze dyntkami od srogich aut, i tam sie bajtle obwijali dyntkami od rowerow coby ich Utopek niy wciongnou do swojego podwodnego krolestwa. Tam zbiyrouech naprowdy muszle od niyprawdziwych „mauzow” (bouo tego tam pouno, tam chytouech cuzamyn ze moim onklym maue rybki (ukleje) kere bouo potym na tzw „zywca” na srogsze drapiezne ryby.
  Couke familie we szlustydniu tam bez lato spyndzauy czas. Pamiyntom ze bouy niypisyne zasady kaj sie szuo kompac’ a kaj rybiorze chytali ryby. Niydaleko boua cygelnia i dzisiej juz niy pamiyntom co z moich spomniyn’ bouo samymu w zwionzku z niom przezyte a co bouo ze spominanego sam opowiadania literackego – to ajnfach bouo tak podobne, ze jak to czytouech to przeniosuech sie juzas’ w czasy jak bouech bajtlikym. W tekstach z’roduowych na temat tych okolic „detektywy historii” znon’dom na zicher wiadomos’ci o wydobywaniu gliny, gipsu i o poszukiwaniach w tyj okolicy inkszych bogactw naszyj ziymi. Tam tysz downe zbiyracze skamiyniauos’ci ze wielkich niymieckich uniwersytetow mieli wdziynczne pole do popisu – zresztom tak samo jak we kamiyniouomach welczkowskich konsek dalyj richtunk cyntrum Laband. Wele tych kamiyniouomow (a wuasciwie w nich) powstauo potym znane i czynsto opisywane kompielisko, o kerym czynsto donosioua downo gornos’lonsko prasa. Te kompielisko zosauo potym zlikwidowane skuli budowy „kanaru” (tego nowego) i ludziom wuadze w zamian za to narichtowali tzw (dzisiej) kompielisko les’ne. To wszysko dziauo sie na terynach kere bouy downiyj wuasnos’ciom von Welczek (von Welczeck/ von Wilczek). Dzisiej te stawy wyglondajom coukym inaczyj niz jo je mom w pamiynci, ale som tysz ciekawe i piykne. Miuo bouo dlo mie obejzec’ se te stare eki i pospominac’ przi okazji. Co do tego Labandera co chyto ryby, to mo miano jak wiela znanych starych Labanderow, a jak oglondouech jak chyto sie dzisiej tam ryby to musza pedziec’ ize konsek mie to zaskoczouo – s’wiat zmiynio sie tak ze niywia co na to powiedzom Utopki ze Laband. A o nich tysz cos’ niydugo sam szkryfna … .

  • Utopiec ze Kuodki

   U nos we Laband puynie staro „Kuodka”. To niyma wielko rzeka, ale we coukim Gornym Slonsku miyszkauo downiyj we niyj nojwiyncyj Utopcow. Dzisiej opowia wom jak to roz bouo ze jedym synkym ze „Zakanau”, kery niy wierzou we Utopce (Utopki). Tosz jedyn roz we lato boua tako hica ize bajtle juz od rana we wodzie sie toplali. Jedyn synek ze kole „Kokotka”, poszou se ale konsek dalyj, tam kaj niy bouo zodnego, i legnou we trowie. No tosz kej tak lezou we tyj trowie i suchou jak ciample cwiyrkajom i woda cicho plusko, naroz prziszuo mu do gowy zawouac na Utopca:

   „Wassermändel, Wassermändel,
   Fang mich doch mit deinem Bändel!”

   We tyn czas bajtle we szkole sie po niymiecku uczyli i on znou to jeszcze ze szkouy te pedzynie. No tosz kej tak se przezywou na Utopca, naroz wyskoczou ze wody taki mauy, ruby i zielony Utopiec ze fest zielonymi slypiymi, i uapnou go zarynka a ciong gibko rajn pod woda. Wystraszony syneczek chciou uciyc, ale juz niy poradziou. Stary szprytny Utopiec chyciou go fest i ciongnou durch a durch pod woda do swojego zomka, kery miou pod wodom, a kery bou couki ze szkua. Synek widziou tyn zomek couy ze szkua i suyszou jak sie stary Utopiec ze niego lacho, ale nic niy poradziou juz zrobic. Stary Utopiec kludziou go juz potym we zomku bez wszyske izby do komory, kero boua blank na koncu, a w keryj stouo pouno byfyji ze szolkami i dzbonkami ponakrywanymi dekliczkami, na kerych bouy ponaklejane papiorki . Na tych papiorkach stouy roztomoite miana, tak tysz stouo tam do przikuadu; Marika, Tedus, Lizbet, Jouzel,Krista, Stanik, Jorgus, itd. usw. Wszyske te miana czytou nasz biedny wystraszony syneczek i ze strachu niy poradziou ani nic godac, a niykere pamiyntou jeszcze – bouy to miana od bajtli ze kole Laband, kere sie utopiouy we Kuodce. Bouo tych szolkow i dzbonkow tam tela, ize niyszuo by ich ani porachowac. Jak tyn syneczek paczou z otwartom gymbom po tych szolkach i dzbonkach, to Stary Utopiec wyciong raus odniego duszyczka i tysz zawar jom we jednyj szolce, i postawiou miyndzy inkszymi we ostatnim byfyju. Ciauo od tego syneczka wyciep Stary Utopiec na brzeg kuodki, tam kaj przedtym tyn syneczek lezou we trowie i suchou jak cwiyrkajom ciample i plusko woda. Ale konsek potym cery od Utopca, kere wszysko kriguy mit, znoduy te ciauo i zaczy slimtac ze zolu, a nojmodszo z nich prziniosuoa szolka ze zawartom dryny duszyczkom od tego syneczka, schyloua sie , klynkua we trowie i daua ta duszyczka nazod rajn do ciaua od tego syneczka. Naroz nosz syneczek ozou i stanou jak obudzony na obie nogi. Paczu wystraszony wszyndzie dookoua co sie stauo, ale zodnego juz niy widziou. Zdowauo mu sie ino, co suyszy jak we wodziczce sie Utopiec plusko, i we strachu blank gibko paczou uciyc furt do dom. No tosz pamiyntejcie ize ze Utopcami niyma szpasu, nawet i dzisiej jak ich sie ino pora ostauo.

   Zakanau – staro dzielnica Laband, kero lezy za kanauym(najprzod Kuodnickim a potym Glywickim)
   Kokotek – tysz czynsc Laband (dzisiej juz zapomniano nazwa)

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę zatwierdź swój komentarz!
Podaj swoje imię i nazwisko