Święto niepodległości – 11 listopada

Jak doszło do odzyskania przez Polskę niepodległości? Dlaczego to święto obchodzone jest akurat 11 listopada oraz dlaczego pierwsze oficjalne obchody rocznicowe odbyły się dopiero w 1920 roku? Na te i inne pytania Mariana Jabłońskiego, gospodarza Studia Prasowego, odpowiadał Mikołaj Ratka, historyk z Muzeum w Gliwicach.

1 KOMENTARZ

 1. 5 XI 1916, Warszawa (Zamek Królewski)
  Generał-Gubernator Warszawski Hans von Beseler ogłasza manifest cesarza Niemiec
  Wilhelma II do mieszkańców warszawskiego generalnego gubernatorstwa, w którym
  informuje o postanowieniu utworzenia samodzielnego państwa polskiego z
  dziedziczną monarchią i ustrojem konstytucyjnym oraz powołania polskiej armii.
  Komentarz: Wybuch I wojny światowej spowodował istotne przemiany w życiu
  politycznym narodu polskiego, które najbardziej rozwinięte było w Galicji. Już
  16 VIII 1914 r. został opublikowany manifest Koła Polskiego w parlamencie
  wiedeńskim o utworzeniu polskich Legionów (Józef Piłsudski), mających walczyć u
  boku armii austro-węgierskiej o wyzwolenie Królestwa Polskiego oraz powołaniu
  Naczelnego Komitetu Narodowego. Jednocześnie z inicjatywy Piłsudskiego
  utworzono w Warszawie Polską Organizację Wojskową (POW). Zadaniem jej była
  walka z Rosją – dywersja na tyłach armii rosyjskiej i prowadzenie działalności
  wywiadowczej i kurierskiej.
  Rozwój ofensywy wojsk państw centralnych doprowadził do zajęcia przez nie do
  połowy września 1915 r. całego terytorium Królestwa. 5 sierpnia Niemcy
  wkroczyli do Warszawy, a POW ujawniła się jako organizacja zbrojna
  podporządkowana wyłącznie Piłsudskiemu i została uznana przez Niemców.
  Terytorium Królestwa podzielono na dwie strefy okupacyjne: niemiecką i
  austriacką. Na terenie okupacji niemieckiej zostało utworzone decyzją cesarza
  Wilhelma II 24 sierpnia 1915 r. Generalne-Gubernatorstwo Warszawskie, na czele
  z generał-gubernatorem Hansem von Beselerem, podlegającym bezpośrednio
  kanclerzowi. Na obszarze okupacji austriackiej powstało 1 września 1915 r.
  Generalne Gubernatorstwo Lubelskie z siedzibą początkowo w Kielcach, później w
  Lublinie, na którego czele stał również generał-gubernator (m.in.: Karl von
  Kuk), podporządkowany naczelnemu dowództwu armii.
  Pod okupacją niemiecką znalazły się byłe gubernie: kaliska, warszawska, płocka,
  łomżyńska, połowa piotrkowskiej, siedlecka i suwalska; tereny byłych guberni:
  lubelskiej, kieleckiej, radomskiej i część guberni piotrkowskiej przeszły pod
  okupację austriacką. Okupacja niemiecka objęła także obszar Zagłębia
  Dąbrowskiego (bez Dąbrowy Górniczej). Natomiast była gubernia suwalska i płd.
  część byłej guberni siedleckiej zostały wyjęte spod władzy generał-gubernatora
  warszawskiego i znalazły się po zarządem naczelnego dowództwa armii wschodniej.
  Nową sytuację polityczną w Królestwie stworzył tzw. Akt 5 listopada 1916 r. –
  manifest cesarzy: Niemiec Wilhelma II i Austro-Węgier Franciszka Józefa I,
  podpisany w imieniu obu monarchów przez generał-gubernatorów – warszawskiego
  Hansa von Beselera i lubelskiego Karla von Kuka. Obiecywano w nim utworzenie w
  bliżej nieokreślonej przyszłości samodzielnego państwa polskiego na części ziem
  odebranych Rosji. Dokument był bardzo ogólnikowy; nie określał granic państwa,
  mówił jedynie, iż miałaby to być dziedziczna monarchia konstytucyjna.
  Wydanie manifestu było efektem konferencji austriacko-niemieckiej w Pszczynie,
  w październiku 1916 r., na której pod wpływem dotkliwych strat, jakie poniosły
  obie armie (do końca lata 1916 r. ok. 9 800 tys. zabitych i ciężko rannych),
  podjęto decyzję o szukaniu rezerw ludzkich na okupowanych terenach Królestwa
  Polskiego, które obliczano na ok. 1 mln mężczyzn). Bezpośrednie konsekwencje
  proklamowania aktu 5 listopada zostały ograniczone jedynie do powołania armii
  polskiej. Perspektywa utworzenia własnego państwa miała zjednać społeczeństwo
  polskie i zachęcić do wstępowania do wojska państw centralnych.
  Przekształcenie okupowanych ziem w niepodległe państwo nastąpić miało w okresie
  powojennym. Akt 5 listopada nie był aktem konstytucyjnym nowego Królestwa, a
  jedynie jego zapowiedzią. Miał on jednak określone konsekwencje wysuwając
  sprawę polską na forum międzynarodowe i stwarzając warunki formowania organów
  państwowych, przejęte później przez odrodzoną Rzeczypospolitą.
  W cztery dni po akcie generał-gubernator Beseler wydał proklamację (9 XI),
  nawołującą do tworzenia ochotniczych formacji polskich przy boku armii
  niemieckiej do walki z Rosją. Posunięcie to, zanim powstała choćby namiastka
  organów państwowych – przedstawicielstwo narodowe, częściowa przynajmniej
  administracja polska – uświadomiło społeczeństwu rzeczywisty cel manifestu
  dwóch cesarzy, wywołało zdecydowanie negatywne reakcje i nie przyniosło
  szerszego oddźwięku.
  Werbunek rozpoczęty jeszcze w listopadzie 1916 r. dał nikłe rezultaty.
  Ostatecznie 12 września 1917 r. została ustanowiona w Królestwie Polskim przez
  Niemcy i Austro-Węgry i działająca pod ich kontrolą Rada Regencyjna, która
  miała istnieć do czasu powołania króla. Rada w uzgodnieniu z generał-
  gubernatorami powoływała rządy, których jednak nieliczne resorty działały
  samodzielne. We wrześniu 1918 r. w obliczu kryzysu wojskowo-politycznego Niemcy
  i Austro-Węgry zgodziły się na przekazanie stronie polskiej wszystkich działów
  administracji, z wyjątkiem niezbędnych dla funkcjonowania i bezpieczeństwa
  wojska. 7 października 1918 r. Rada Regencyjna proklamowała niepodległość, 11
  listopada przekazała władze wojskową, a 14 listopada także cywilną Piłsudskiemu
  i rozwiązała się.

  ps

  Order Orla Bialego prziznany zostou np Mussoliniemu, a to fotografia kero pokazuje inkszy syntymynt -faszystowsko-pilsudski:
  https://rarehistoricalphotos.com/adolf-hitler-memorial-pilsudski-1935/

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę zatwierdź swój komentarz!
Podaj swoje imię i nazwisko